Read Fureur et mystère by René Char Online

fureur-et-mystre

« Pourquoi le cacher ? Ce n'est pas une poésie facile. Ses difficultés sont à proportion, en nous, des vieilles habitudes de voir et de leur résistance : René Char ou la jeunesse des mots, du monde... Il faut le lire et le relire pour, peu à peu, sentir en soi la débâcle des vieilles digues, de l'imagination paresseuse... Poésie qui se gagne, comme la terre promise de la l« Pourquoi le cacher ? Ce n'est pas une poésie facile. Ses difficultés sont à proportion, en nous, des vieilles habitudes de voir et de leur résistance : René Char ou la jeunesse des mots, du monde... Il faut le lire et le relire pour, peu à peu, sentir en soi la débâcle des vieilles digues, de l'imagination paresseuse... Poésie qui se gagne, comme la terre promise de la légende et de l'histoire : celui-là qui y plante sa tente, qu'il soit assuré de s'en trouver plus fort et plus juste. »...

Title : Fureur et mystère
Author :
Rating :
ISBN : 9782070300655
Format Type : Mass Market Paperback
Number of Pages : 224 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Fureur et mystère Reviews

 • Alienor ✘ French Frowner ✘
  2019-04-23 01:57

  2015 Reread : I'll update my review after each Volume (review of the original version).► FEUILLETS D'HYPNOS : 5 stars"Les yeux seuls sont encore capable de pousser un cri."(The eyes alone are still able to scream)The Feuillets d'Hypnos, short prose poems written while WW2 was raging, stay every bit as powerful as the first time I've read them, about 10 years ago. Resistant, René Char relates there his daily fight between the slow descent into despair and the hope that someday, maybe, the world will be a better place to live in. I guess we're still waiting.

 • Laurent
  2019-04-14 02:40

  Verschenen op Mappalibri 4.12.2017René Char, magiër van het onzekere Laurent De MaertelaerUitgeverij IJzer werkt gestaag en onverdroten aan een heuse René Char-bibliotheek. Na de eerste integrale vertaling van het vroege, surrealistische De onbeheerde hamer, inclusief het toemaatje Eerste molen (respectievelijk Le marteau sans maître, 1934 en Moulin premier, 1936 ), is er nu — amper een jaar later — Woede en mysterie, Chars belangrijkste werk en volgens de publiekspeiling van Le Monde in 1999 een van de beste 100 boeken van de twintigste eeuw. Wellicht om aan te geven dat er nog delen zullen volgen, is Woede en mysterie op een identieke manier als De onbeheerde hamer uitgegeven: het is wederom een gebonden editie met stofomslag en leeslint, in een strakke, sobere vormgeving en verschenen in een gelimiteerde, genummerde oplage (311 voor De onbeheerde hamer, 100 meer voor Woede en mysterie). Bovendien gaat het telkens om een tweetalige editie met integrale vertalingen die voorzien zijn van een uitgebreid notenapparaat, een korte inleiding, een nawoord en een beknopte bibliografie. Beide vertalingen zijn van de hand van Anno Lampe, die ook de inleidingen, de toelichtingen en noten verzorgt. In de Poëziekrant (‘René Char jammerlijk verknoeid’, jaargang 41, nummer 4) maakte dichter, criticus en literair vertaler Bart Vonck brandhout van Lampes vertaling van Le marteau sans maître. Vonck eindigt zijn vlammende recensie met de woorden: ‘Ik hoop dat uitgeverij IJzer goed nadenkt alvorens ze ook de vertaling van Fureur et mystère aan deze moordende hand uitlevert.’ Niet dus, want Lampe vertáálde Woede en mysterie en helaas is ook die vertaling in hetzelfde bedje ziek. Meer dan eens — toegegeven, minder dan in De onbeheerde hamer — zijn de keuzes van de vertaler onbegrijpelijk of doen ze op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. In ‘Violences’ bijvoorbeeld wordt ‘Des fleurs serviles se recueillent’ vertaald als ‘Slaafse bloemen concentreren zich’. ‘Concentreren’ is zacht uitgedrukt een verrassende vertaling van het werkwoord ‘recueillir’ (verzamelen, plukken). Een beetje verder, in ‘Envoûtement à la Renardière’ vertaalt Lampe ‘Dès lors que les routes de la mémoire se sont couvertes de la lèpre infaillible des monstres […]’ als: ‘Sinds de wegen van het geheugen werden bedekt met de onvermijdelijke melaatsheid van de monsters’. ‘Infaillible’ betekent ‘onfeilbaar’, ‘foutloos’, niet ‘onvermijdelijk’. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de eerste bundel ‘Seuls demeurent’. Lampe trekt zijn wispelturige vertaallijn over het hele boek door. Eerlijkheidshalve dient gezegd dat Lampes vertaling vaak ook elegant, vindingrijk en raak is. Jammer genoeg ontsieren fouten zoals deze hierboven deze inspanning. In de inleiding bij De onbeheerde hamer stelde Lampe (een microbioloog en kunstverzamelaar) dat zijn vertaling probeert ‘een hulpmiddel te zijn, een interpretatie van niet-alledaags Frans.’ Deze stelling parafraseert hij in de inleiding bij Woede en mysterie: ook hier gaat het over ‘hulp’ en ‘een houvast’ bieden, alsof de vertaler zichzelf opnieuw wil indekken. Ondertussen is duidelijk dat Lampe het Italiaanse traduttore, traditore (‘vertaler, verrader’) aanhangt. Daarentegen, in de twee erg uitgebreide notenapparaten (voor elk deel telkens tussen de 70 en 80 pagina’s) maakt Lampe veel goed: deze zijn bijzonder leerrijk en verhelderend, garanderen een diepere lectuur en zetten aan tot nadere beschouwingen. Lezers die het Frans voldoende beheersen om de vertaling te toetsen aan het origineel, zullen zich af en toe ergeren aan de bokkensprongen van de vertaler. Wie het Frans minder machtig is, zal erover lezen en de diepgang van Chars verzen waarderen mede dankzij de toelichtingen. Fureur et mystère bevat verschillende dichtbundels die Char schreef tussen 1938 en 1947. Woede en mysterie bestaat uit drie grote delen: ‘Seuls demeurent’ (1938-1944), ‘Feuillets d’Hypnos’ (1943-1944) en het zelf ook weer uit drie delen bestaande derde deel: ‘Les loyaux adversaires’ (zonder jaartal), ‘Le poème pulverisé’ (1945-1947) en ‘La fontaine narrative’ (1947). De afzonderlijke delen verschillen sterk van elkaar wat vorm en inhoud betreft. Elk deel krijgt in het notenapparaat een uitgebreide inleiding, de meeste van de gedichten worden apart toegelicht. Het eerste deel van Woede en mysterie, de bundel ‘Seuls demeurent’, bestaat uit drie subdelen. Het eerste, ‘L’avant-monde’, is een geheel van tweeëndertig prozagedichten over de creatieve daad van het dichten en de dichter als activist. Char gebruikt hier vooral beelden uit de sterrenkunde en de mythologie, maar ook de natuur krijgt een prominente plaats. Het tweede deeltje, ‘Le visage nuptial’, is een lyrisch intermezzo van vijf liefdesgedichten. Het wordt gevolgd door het laatste onderdeel van ‘Seuls demeurent’, ‘Partage formel’: vijfenvijftig aforistische fragmenten waarin Char de balans van zijn dichterschap opmaakt, afgesloten met het mooie prozagedicht ‘Mission et révocation’. De kern en het onmiskenbare hoogtepunt van Woede en mysterie is het tweede deel, ‘Bladen van Hypnos’. Deze indrukwekkende bundel omvat tweehonderdzevenendertig aantekeningen (‘feuillets’ of ‘bladen’) en een afsluitend gedicht ‘De eiken roos’, gemaakt tussen 1943 en 1944. De reeks toont aan wat poëzie in oorlogstijden voor Char betekende. In die woelige periode was hij de leider van een verzetsgroep die wapendroppings organiseerde vanuit het dorp Céreste in de Provence. Prachtig is het gedicht aan Marcelle Pons, Chars geliefde en mede-maquisard (‘ma renarde’ noemde hij haar, naar het vos-embleem van de maquis). Het oorlogsdagboek De ziel van het gebergte van Marcelles dochter Mireille Sidoine-Audouy (eveneens uitgegeven door IJzer en vertaald door Anno Lampes partner Lex Plompen; Lampe zelf schreef een nawoord) is essentiële secundaire lectuur voor een goed begrip van de raadselachtige bundel. De belangrijkste thema’s in ‘Bladen van Hypnos’ zijn de plaats van poëzie en de dichter in tijden van oorlog (de verbeelding, de schoonheid, de muze), de verzetsbeweging (de kameraadschap tussen de strijders, de tactiek van de maquisards, grafmonumenten voor gesneuvelde kameraden, de minachting voor collaborateurs), het mystieke van de natuur en de onschuld van het kind. Na de apocalyptische gedichten van ‘Bladen van Hypnos’ volgt met ‘Loyaux adversaires’ een lyrische, bijna idyllische onderbreking van dertien gedichten. In het volgende onderdeel, ‘Le poème pulvérisé’ plooit de dichter Char op zichzelf terug. In deze twintig teksten, meestal in proza, dagzoomt het mysterie. Het gedicht is meer dan esthetiek, het is de plaats waar schoonheid, liefde en het onzekere elkaar ontmoeten. Het ‘verpulverde gedicht’ bouwt op ‘het oude’ verder aan ‘het nieuwe’. Het is ook de bundel waarin Char de fysieke liefde tussen man en vrouw onverbloemd bezingt. De negen gedichten van 'La fontaine narrative’ sluiten Woede en mysterie af. Poëzie is een eeuwige 'bron', die steeds zal blijven ‘verhalen’. Tijdens de oorlog wilde Char niet publiceren, maar om een stem te geven aan zijn woede over de oorlogswaanzin bleef hij wel schrijven. Voor hem zijn poëzie en waarheid synoniemen: de verbeeldingskracht van de dichter schept hoop op een nieuwe toekomst. Die ongrijpbare kracht is het mysterie: ‘Woede en mysterie, om beurten verleidden en verteerden ze hem [de dichter]’. Char vertalen is zeker een uitdaging. Hij staat te boek als een moeilijk dichter en dat is niet onterecht. Maurice Blanchot schreef over hem: ‘[…] sa poésie est révélation de la poésie, poésie de la poésie.’ Zijn stijl is compact, meerduidig, aforistisch en sterk metaforisch. Hij gebruikt vaak filosofische beelden, verwijst naar mythologie, alchemie of religie, plaatst zijn poëzie in een groter perspectief. De intense muzikaliteit, met de vele speelse klankeffecten, en de aangehouden luciditeit maken Chars gedichten dan weer toegankelijk, vooral in zijn schitterende liefdesgedichten en onvergelijkbare verzen over de natuur. Zijn poëzie heeft de reputatie hermetisch te zijn. Niets is minder waar: Char wil wel degelijk een boodschap overbrengen, begrepen worden, het mysterie oproepen. Dat vraagt soms een extra inspanning van de lezer. In gedicht XLI uit de bundel ‘Partage formel’ klinkt het als volgt: In de dichter huizen twee zekerheden: de eerste geeft onmiddellijk haar hele betekenis prijs in alle varianten waarin de externe werkelijkheid zich voordoet; ze graaft zelden diep, is alleen adequaat; de tweede bevindt zich geïntegreerd in het gedicht, ze verwoordt de bevelen en interpretaties van de machtige en grillige goden die in de dichter wonen, geharde zekerheid die niet verslapt of uitdooft. Haar hegemonie is kenmerkend. Uitgesproken beslaat ze een aanzienlijk gebied. De tweede betekenis moet de lezer zien te achterhalen. Wanneer die onderliggende betekenis — ‘de hoogste graad van het begrijpelijke’ — zich openbaart, dan is dat een moment van epifanie. Onversneden en puur leesgenot. Die gelukzaligheid overvalt eveneens de dichter: Dichter zijn betekent zin hebben in een gevoel van onbehagen, waarvan de beleving [consommation], te midden van de wervelingen van al wat bestaat en wordt voorzien [pressenties], op het moment van verdwijnen [,] het geluk oproept. En zo is Chars poëzie niet enkel synoniem met woede en mysterie, maar ook met waarheid en zielsverrukking. In Blad 237 luidt het: ‘In onze duisternis is er niet een ruimte voor Schoonheid. Alle ruimte is voor Schoonheid’. Dat is exact wat Chars poëzie voor elkaar krijgt: plaats maken voor een unieke en onevenaarbare schoonheid. René Char: Woede en mysterie, IJzer, Utrecht 2017, 464 p. ISBN 9789086841523. Vertaling van Fureur et mystère door Anno Lampe. Distributie: EPO

 • Matthew
  2019-04-02 22:59

  The OrioleThe Oriole entered the capital of dawn.The sword of his song closed the sad bed.Everything forever ended.* * *The Absent OneThis brutal brother but whose word was true, steadfast in the face of sacrifice, diamond and wild boar, ingenious and helpful, held himself in the centre of all misunderstandings like a resinous tree in the cold admitting of no alloy. Against the bestiary of lies tormenting him with its goblins and its watersprouts, he set his back, lost in time. He came to you by invisible paths, preferred a scarlet forwardness, did not thwart you, knew how to smile. As the bee leaves the orchard for the fruit already black, women withstood without betraying it the paradox of this face which had none of the lineaments of a hostage.I have tried to describe for you this indelible companion whose friendship some of us have kept. We shall sleep in hope, we shall sleep in his absence, reason not suspecting that what it names, thoughtlessly, absence, dwells within the crucible of unity. * * *UnheardDuring the battle so dark and the darkest immobility, terror blinding my kingdom, I rose from the winged lions of the harvest to the anemone's cold cry. I was born in the deformity of each being's bond. We made one another free. From a compatible morality I drew irreproachable succor. Thirsting to disappear, I was nevertheless prodigal in waiting, my faith unshaken. No renunciation.* * *ConveyPass.The sidereal spadeLong ago struck in there.Tonight a high village of birdsExults and passes.Listen at the stony templesof presences dispersedto the word making your sleepwarm as a September tree.Mark the moving of the interwoven certaintiesthat beside us have attainedtheir quintessence,oh my Cleaving, my anxious Thirst!The rigor of living ceaselesslyWears down, coveting exile.Through a fine rain of almondmingled with gentle liberty,your guardian alchemy has gone its work,oh Beloved!* * *EvadneWe were summer and our life of a single tenantThe landscape devoured the colour of your sweet-smelling skirtAvidity and constraint had been reconciledThe château of Maubec was settling in the claySoon the rolling of its lyre would ceaseThe violence of plants made us reelA crow, somber rower swerving from the fleet,On the mute flint of quartered noonAccompanied our understanding with tender movementsEverywhere the sickle must have been at restOur rarity was opening a reign(The sleepless wind rippling our eyelidsTurning each night the page consentedWishes any part of you that I retainMight extend to a country of famished age and high tear-stone)This was at the outset of adorable yearsThe earth loved us a little I remember* * *Post-scriptumGo from me now in my mouthless waiting;At your feet I was born, but you have lost me;My desires have made their kingdom too precise;Against your block my treasure has run out.The desert as refuge of the sole sweet fire-brandNamed me never, never restore me.Go from me now in my mouthless waiting;Passion's trefoil is iron in my hand.In the air's amazement where my ventures open,Time will prune away my visage, bit by bit,Like a horse ceaseless in an embittered ploughing.* * *Restore to them...Restore to them what is no more present in them,They shall see again the harvest grain shelter in the ear and sway on the stalk.Teach them, from fall to soaring, the twelve months of their face,They shall cherish their heart's emptiness until the next desire;For nothing suffers shipwreck or contents itself in the cinders;And a man who can watch the earth through to its end in fruit - Failure does not shake hi though he has lost all.

 • Celine
  2019-04-20 00:32

  Je n'ai pas apprécié toutes les parties du recueil de la même façon mais j'ai eu un vrai faible pour la section "Feuillets d'Hypnos". Certains des aphorismes qui y sont présents ont été rangés instantanément dans ma petite bibliothèque personnelle...

 • Sean
  2019-04-02 21:02

  Indispensable.

 • Terry
  2019-03-31 01:46

  Every once in awhile it does my soul good to read great French poetry. Darker than I prefer

 • Peter Crofts
  2019-03-24 02:41

  Some very problematic translations here, or so it would seem. Yet both Caws and Klein, who provide afterwords, would seem to have worked quite closely with Char in the translating. Nevertheless, being somewhat competent in French, though by no means fluent and hence the need for translations, I found some of the very subtle effects of the language were at times ignored or in others poorly translated to make Char even more hermetic than he already is. Sometimes very subtle choice in language bring a coherence to what at times seems to come from and then return to nowhere. Both translators miss this at times and in a couple of instances to the point of completely ruining the poem. The reason this translation is one of the best I've come across is because it contains the entire volume Furor and Mystery which is probably Char's magnum opus. That being said it's a shame that there is virtually nothing from The Hammer Without A Master which is an absolute whirlwind of colour and motion. Boulez's setting several of them to music was one of my first encounters with true modernism in music and I still find their fusion of word and sound to be nothing short of pure wonderment. I love Char but you've got to really be on your toes when reading him or it can be virtually impenetrable. These translations, like most if not all, demand a French-English dictionary at hand, but at times moving meaning from one language to another can be very enjoyable...if you have the time.

 • Jeanne Dark
  2019-04-22 23:57

  A beautiful initiation to modern poetry. This book, especially the "Leaves Of Hypnos" part is like a jewel that could save your life.

 • Marlene Goo
  2019-04-23 20:45

  Valorar la vida a través de la muerte. Sentimiento sin sentimentalismo. Belleza en medio de la fatalidad. Libro para leer y re-leer.

 • Greg Bem
  2019-03-24 02:32

  I felt my insides consumed by a totality of beauty beyond me, Char's greatest lines masterfully displayed and comfortably translated.

 • Angye Gaona
  2019-04-19 02:54

  Leo a Char todo el tiempo-